Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Učenci z učnimi težavami

s tezavamiso učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šola tem učencem prilagodi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Pri učenju imajo pomembno večje težave kot vrstniki, največkrat so posledica učinkovanja različnihdejavnikov, ki se prepletajo.

 

Učne težave delimo na

  • - splošne (učenci so zaradi izrazitejših težav so pri enem ali več učnih predmetihmanj uspešni ali celo neuspešni in
  • - specifične (so lažje in deloma zmerne in vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in\ali povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, računanja).

Oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezana na krajša oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo